Δ/Σ ΕλλάδαΣτερεά ΕλλάδαΤοπικές Είδησης

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Δωρίδος

Σε νέους ορισμούς αντιδημάρχων προχώρησε ο Γιώργος Καπεντζώνης, οι οποίοι έχουν χρονική ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας, δηλαδή ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Aναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου:

Ο Δήμαρχος Δωρίδος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κάτωθι Αντιδημάρχους με τις αναφερόμενες αρμοδιότητες:

Γλυμίτσα Γεώργιο (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), έμμισθο.
Ευσταθίου Ανδρέα (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), έμμισθο.
Καραχάλιο Δημήτριο (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), άμισθο.
Παλασκώνη Κωνσταντίνο (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), έμμισθο.
Πολίτη Σταύρο (από από 1/9/2022 έως 31/12/2023),έμμισθο.

Η απόφαση του Δημάρχου Δωρίδος αναλυτικά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 689/2022

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ»

Ο Δήμαρχος Δωρίδος

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018 και 4623/2019 και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 47, του Ν. 4667/2019 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 Τεύχος Α΄) και του άρθρου 89 του Ν.3463/2006 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δωρίδος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2, του Ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018 και 4623/2019 και ισχύει  και τις διατάξεις του άρθρου 47, του Ν. 4667/2019 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 Τεύχος Α΄)  και επομένως δύναται να ορίζει  πέντε (5) Αντιδημάρχους.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τη συγκρότηση των Δήμων. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο Δήμος Δωρίδος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες (Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου, Τολοφώνος).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 59, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 4623/2019 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η θητεία των Αντιδημάρχων κατά τη παρούσα Δημοτική περίοδο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.
 7. Τις υπ’αριθμ. 59633/εγκ.82/20-08-2019& 22119/εγκ.48/07-04-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 8. Το Νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος (ΦΕΚ/Β/2552/16-6-2021).
 9. Την υπ’αριθμ.589/8811/01-09-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΖΓΠΩ9Ζ-Π1Ε) περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2022.
 10. Την υπ’αριθμ. 115/1380/16-02-2022 απόφαση ορισμού νέου Αντιδημάρχου και τροποποίησης της υπ’αριθμ. 589/8811/1-9-2021 απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων (ως προς τις αρμοδιότητες).
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Δωρίδος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Ορίζει τους κάτωθι Αντιδημάρχους με τις αναφερόμενες αρμοδιότητες:

 1. Γλυμίτσα Γεώργιο (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), έμμισθο.
 2. Ευσταθίου Ανδρέα (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), έμμισθο.
 3. Καραχάλιο Δημήτριο (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), άμισθο.
 4. Παλασκώνη Κωνσταντίνο (από 1/9/2022 έως 31/12/2023), έμμισθο.
 5. Πολίτη Σταύρο (από από 1/9/2022 έως 31/12/2023),έμμισθο.
 • Στον Αντιδήμαρχο κ. Γλυμίτσα Γεώργιο: 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

Της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου με αρμοδιότητες και ευθύνη:

 1. Την υπογραφή βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου πλην  των πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται στην έδρα του Δήμου.
 2. Τη συνεργασία με τους Προέδρους, τα Μέλη των Κοινοτήτων  και τους Συλλόγους, για την επίλυση λειτουργικών θεμάτων και  προβλημάτων τους, καθώς και σε δράσεις για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας.
 3. Την ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

1.Ελέγχου και εποπτείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων πλην αρμοδιοτήτων που αναφέρονται ως καθήκοντα άλλων Αντιδημάρχων.

2.Εποπτείας και ελέγχου όλων των αρμοδιοτήτων για θέματα παιδείας και ειδικότερα:

Α. Όλα τα θέματα που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση και τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι: υλικοτεχνικές υποδομές, διαδικασίες που αφορούν τη στέγαση σχολικών μονάδων και γενικά ρύθμιση όλων των  ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας τους.

Β. Θέματα εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών  και τη γενική παιδεία των πολιτών.

Γ. Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού και Περιφερειακού προγραμματισμού.

 1. Εκπροσώπηση του Δήμου στο σύνδεσμο των σφαγείων και τον έλεγχο καλής λειτουργίας τους.
 2. Εποπτεία και έλεγχο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των e-kep.

5.Παρακολούθηση της λειτουργίας κληροδοτημάτων και την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

6.Χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών.

7.Εποπτεία και έλεγχο σύστασης και διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων και συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για το σκοπό αυτό.

8.Συντονισμό ενεργειών και εκκίνηση διαδικασίας αγοράς κατάλληλου κτιρίου στο Λιδωρίκι, για τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών.

9.Τέλεση πολιτικών γάμων.

10.Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.

11.Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.

12.Υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Διευθυντών όπως αυτά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

13.Συνεργασία με τους Προέδρους και τα Μέλη  των Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του.

 • Στον Αντιδήμαρχο  Ευσταθίου Ανδρέα:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

Της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου με αρμοδιότητες και ευθύνη:

 1. Την υπογραφή βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου πλην των πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται στην έδρα του Δήμου.
 2. Τη συνεργασία με τους Προέδρους, τα Μέλη των Κοινοτήτων  και τους Συλλόγους, για την επίλυση λειτουργικών θεμάτων και  προβλημάτων τους καθώς και σε δράσεις για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας.
 3. Την ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 1. Ελέγχου και εποπτείας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας.
 2. Εποπτείας για τον εορταστικό, πανηγυρικό διάκοσμο.
 3. Επικοινωνίας και συνεργασίας με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.
 4. Τέλεση πολιτικών γάμων.
 5. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.
 6. Υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Διευθυντών όπως αυτά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 7. Συνεργασία με τους Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του.
 • Στον Αντιδήμαρχο Καραχάλιο Δημήτριο:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 

 1. Θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (Υγεία, Πρόνοια, κλπ).
 2. Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, κλπ).
 3. Συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 4. Συντήρησης των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών και αποχέτευσης.
 5. Συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, υδραγωγείων (δεξαμενών κλπ)  και των φρεατίων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου.
 1. Ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού (χημικές, μικροβιολογικές και λοιπές αναλύσεις), σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου.

8.Εποπτεία της αποτύπωσης των παροχών νερού και των υδρομετρητών καθώς και την εποπτεία των υπηρεσιών για τον έλεγχο της κατάστασης των φρεατίων, υδρομέτρων, κλπ.

 1. Τις ενέργειες για τη διανομή του κάμπου, αποχαρακτηρισμένης δημόσιας έκτασης στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Ελαίας και Τριζονίων.
 2. Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.

11.Τέλεση πολιτικών γάμων.

12.Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.

13.Υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Διευθυντών όπως αυτά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ.Παλασκώνη Κωνσταντίνο:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

Της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων με αρμοδιότητες και ευθύνη:

 1. Την υπογραφή βεβαιώσεων  που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων πλην των πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται στην έδρα του Δήμου.
 2. Τη συνεργασία με τους Προέδρους, τα Μέλη των Κοινοτήτων  και τους Συλλόγους, για την επίλυση λειτουργικών θεμάτων και  προβλημάτων τους καθώς και σε δράσεις για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας.
 3. Την ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 1. Πολιτικής Προστασίας.’Ελεγχος και εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
 2. Εποπτεία, έλεγχο και προγραμματισμό δράσης μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, πυροσβεστικά κλπ).
 3. Γεωργικού, Κτηνοτροφικού & Αλιευτικού σχεδιασμού και υποδομών. Εισαγωγή στις δημοτικές βοσκές, έλεγχος αυθαίρετης βόσκησης και γενικά αυθαιρεσιών των ανεπιτήρητων και αδέσποτων παραγωγικών ζώων και συντονισμό των ορισθέντων, για το σκοπό αυτό, επιτροπών.
 4. Θεμάτων του τομέα μεταφορών και  συγκοινωνιών.
 5. Συντήρησης των αγροτικών δρόμων, άρση καταπτώσεων κλπ συναφή θέματα.
 6. Συντήρησης των δικτύων άρδευσης.
 7. Καθαρισμού, συντήρησης ανοιχτών αγωγών (σούδες) αποστράγγισης, αρμοδιότητας Δήμου.
 8. Αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Εθελοντισμού & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
 9. Ανάληψη και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Γαλάζια σημαία».
 10. Ανάληψη και υλοποίηση δράσεων για την ναυαγοσωστική κάλυψη και προστασία.
 11. Διευθέτηση παραλιών για την υποδοχή των λουόμενων.
 12. Καθαρισμός και αποκατάσταση παραλιακού μετώπου από έκτακτα φαινόμενα, θεομηνίες κλπ.
 13. Εποπτεία και έλεγχο  της Δημοτικής Αστυνόμευσης καθώς και ενέργειες για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
 14. Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.
 15. Τέλεση πολιτικών γάμων.
 16. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.
 17. Υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Διευθυντών όπως αυτά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 18. Συνεργασία με τους Προέδρους  και τα Μέλη των Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του.
 • Στον Αντιδήμαρχο Πολίτη Σταύρο:  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

Της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος με αρμοδιότητες και ευθύνη:

1.Την υπογραφή βεβαιώσεων  που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος πλην των πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται στην έδρα του Δήμου.

2.Τη συνεργασία με τους Προέδρους, τα Μέλη των Κοινοτήτων  και τους Συλλόγους, για την επίλυση λειτουργικών θεμάτων και  προβλημάτων τους καθώς και σε δράσεις για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας.

3.Την ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 1. Εποπτείας και ελέγχου του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων.
 2. Εποπτείας και ελέγχου της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, πλην αρμοδιοτήτων που αναφέρονται ως καθήκοντα άλλων Αντιδημάρχων.
 3. Υπηρεσία Δόμησης- Ενέργειες για τη στελέχωση της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δωρίδος και συντονισμό της υποστήριξης του Δήμου Δωρίδος από την υπηρεσία Δόμησης του Δ.Δελφών (έως τη στελέχωση της ΥΔΟΜ Δ.Δωρίδος).
 4. Σύνταξης εισηγήσεων γνωμοδοτήσεων επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Αιολικά Πάρκα κλπ.
 5. Τις ενέργειες υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου «Ταμιευτήρας Τολοφώνος – Χάρμισκο».
 6. Παρακολούθηση και συντονισμό ενεργειών σχετικά με την υπόθεση εδαφικών διεκδικήσεων ακινήτων του Δήμου από την Ι. Μ. Κουτσουρού.
 7. Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.
 8. Τέλεση πολιτικών γάμων.
 9. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.
 10. Υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Διευθυντών όπως αυτά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 11. Συνεργασία με τους Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του.

Β.   Οι Αντιδήμαρχοι θα ενημερώνονται για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες τους, από τον καθ΄ ύλη αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Γ.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Πολίτης Σταύρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιδημάρχου κ. Πολίτη Σταύρου, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευσταθίου Ανδρέας.

Εννοείται ότι τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου να παραστεί ενώπιον άλλων Αρχών ή Οργάνων της Πολιτείας (Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών, Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Περιφερειαρχών, Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κλπ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων).

Δ.    Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ε.   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι καθ΄ύλη αρμοδιότητές τους θα  ασκούνται από το Δήμαρχο.

ΣΤ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι κατά τόπο αρμοδιότητές τους θα ασκούνται ως εξής:Τον κ. Ευσταθίου Ανδρέα θα αναπληρώνει ο κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος. Τον κ. Παλασκώνη Κωνσταντίνο θα αναπληρώνει ο κ. Ευσταθίου Ανδρέας.   Τον κ. Γλυμίτσα Γεώργιο θα αναπληρώνει ο κ.Καραχάλιος Δημήτριος. Τον κ. Καραχάλιο Δημήτριο θα αναπληρώνει ο κ. Γλυμίτσας Γεώργιος. Τον κ. Σταύρο Πολίτη, θα αναπληρώνει ο κ. Καραχάλιος Δημήτριος.

Ζ.    Οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται:

α)  Να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

β) Να υποβάλλουν εγγράφως στον Δήμαρχο την  1η ημέρα κάθε μήνα, συνοπτικό προγραμματισμό δράσεων για τοντρέχοντα μήνα  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καθώς και συνοπτικό απολογισμό δράσεων του προηγούμενου μήνα.

γ) Να υποβάλλουν εγγράφως στον Δήμαρχο την  1η και 16η ημέρα κάθε μήνα, τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν με πρωτόκολλο από δημότες ή φορείς στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους το προηγούμενο 15ημερο. Τον αριθμό των απαντήσεων και τον αριθμό των εκκρεμοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε 15ημερο.

Η. Κάθε προηγούμενη απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων, παύει να ισχύει.

Θ. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 82/20-08-2019 του Υπ. Εσωτερικών.

Πηγή

Related Articles

Back to top button